Đạt thử nghiệm của Quatest và Chứng nhận chuẩn ISO 9001:2015